Εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2023, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα Σωφρονιστικά Καταστήματα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην εν λόγω προκήρυξη συμμετοχή έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το νοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εργαστηριακό έλεγχο, την υγειονομική φροντίδα, τη μεταφορά και αποκατάσταση ατόμων που προσέρχονται για εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Επικουρεί και υποστηρίζει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διενεργεί τις προβλεπόμενες από την ειδικότητα του παραϊατρικές πράξεις υπό την επίβλεψη του οργανικού του προϊσταμένου. Συμμετέχει σε διαδικασίες προμήθειας, συντήρησης και ελέγχου ιατρικού εξοπλισμού της υπηρεσίας. Σχεδιάζει, συμμετέχει και υλοποιεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Σχεδιάζει/συμμετέχει σε ενέργειες επιμορφωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών).

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Βιολόγων
 • ΠΕ Βιοχημικών
 • ΠΕ Εγκληματολογίας
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Μαιευτικής και Γυναικολογίας
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογικής Ανατομικής
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης
 • ΠΕ Χημικών
 • ΠΕ Ψυχολόγων

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών
 • ΤΕ Νοσηλευτικής
 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
 • ΤΕ Πληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Αρτεργατών
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • ΥΕ Νεκροτόμων